Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
  • English
  • Polski
MSS
Natura i człowiek nad biebrzą. Integracja i rozpowszechnianie wiedzy celem zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska.

Status:

 
Projekt ten łączy wiedzę obu stron projektu (Polski i Holandii) i ich praktyczne doświadczenia. Pozwoli to rozwinąć System Wspierania Zarządzania oraz utworzyć sieć złożoną z naukowców, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz lokalnych zainteresowanych stron. Umożliwi to skuteczniejszą komunikację i synchronizację ochrony środowiska, rolnictwa i turystyki w planowaniu zagospodarowania gruntów w obecnym kontekście społeczno-ekonomicznym. Stosowane podejście jest integralne (łączy różne sektory i dyscypliny) i koncentruje się na Bagnach Biebrzańskich - nieskażonym terenie o wielkiej różnorodności biologicznej.
MSS powinien umożliwić BPN wczesną ocenę konsekwencji zmian w reżimie wodnym rzeki, metodach ochrony środowiska i użytkowaniu gruntów dla środowiska. Dlatego system powinien być elastyczny i ułatwiać procesy decyzyjne. Powinien umożliwiać użytkownikom oszacowanie efektów różnych strategii i ich optymalizację pod względem określonych celów.