Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
  • English
  • Polski

 

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych

 

 

Zakład Hydrologii i Zasobów wodnych prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną i szkoleniową w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych obejmujących gospodarowanie wodą na obszarach niezurbanizowanych i cennych przyrodniczo.

Prowadzi badania związane z analizą możliwości wykorzystania ekosystemów bagiennych w ramach nietechnicznych metod ochrony przed powodzią.

Opisuje obieg wody w przyrodzie dla potrzeb gospodarki wodnej i racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska, zlokalizowanych w sąsiedztwie obszarów chronionych. Wykorzystuje modelowanie hydrologiczne i analizuje możliwości jego zastosowania na potrzeby oceny funkcjonowania mokradeł, prowadzi badania wpływu zmian antropogenicznych i klimatycznych na kształtowanie się odpływu w zlewni, jak i badania dotyczące kształtowania się procesów obiegu wody i energii w środowisku. Wykorzystuje także modele hydrologiczne dla potrzeb planowania i rozwoju małej retencji wodnej.

Prowadzi również działalność usługową w zakresie pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem technologii DGPS, RTK, RT DGPS i tachimetru, pomiarów hydrometrycznych i batymetrycznych obejmujących sondowanie zbiorników wodnych i profili rzecznych przy użyciu echosondy sprzężonej z DGPS, pomiarów prędkości i objętości przepływu w profilu poprzecznym przy pomocy czujników elektromagnetycznych, pomiarów parametrów jakości wody.

Zakład dokonuje również opracowań map tematycznych w środowisku GIS z wykorzystaniem najaktualniejszego oprogramowania, analiz zdjęć lotniczych i satelitarnych obejmujących analizy topografii terenu, zmian użytkowania, czy szacowanie zmienności sezonowej i przestrzennej ewapotranspiracji i intercepcji. Opracowuje cyfrowe modele terenu na podstawie analogowych map sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów terenowych i danych teledetekcyjnych. Projektuje i tworzy numeryczne bazy danych.

Opracowuje oceny odziaływania na środowisko, studia i ekspertyzy z zakresu OOŚ inwestycji między innymi z dziedzin takich jak ochrona wód, gospodarka wodna i ocen kompleksowych.

Prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie analizy ryzyka i zagrożeń środowiska, systemów geoinformacyjnych, hydrologii, gospodarki wodnej, informacyjnych baz danych, modelowania procesów środowiskowych, monitoringu środowiska, analizy systemowej i wielu innych.

Organizuje warsztaty we współpracy z instytucjami oferującymi nowoczesne technologie w badaniach środowiska takimi jak ESRI, Geosystems, czy TPI.

Prowadzi zajęcia faktultatywne, jak i obejmuje opieką merytoryczną studentów koła naukowego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego GISowcy przy Centrum Wodnym.

 


 

Pracownie naukowo-dydaktyczne Laboratorium "Centrum Wodne"
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska będące pod opieką ZHiZW

 

Pracownia Monitoringu Wód Powierzchniowych

Kierownik pracowni: dr inż. Ignacy Kardel

Opiekun pracowni: dr inż. Mateusz Stelmaszczyk

 

Pracowania Systemów Geoinformacyjnych i Modelowania Środowiska

Kierownik pracowni: dr Jarosław Chormański

Opiekun pracowni: dr inż. Sylwia Szporak-Wasilewska