Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
 • English
 • Polski
Mateusz Stelmaszczyk
Telefon: 
+48 22 59 35323
Budynek: 
33 lub 49
Numer pokoju: 
215 lub 1.19
Konsultacje: 
Wtorek, 14.15 - 15:00, bud. 33
Przedmioty: 

Semestr zimowy: 

 • Technologie informacyjne (1 rok, Budownictwo, inż, studia stacjonarne)
 • Systemy Wspomagania decyzji (1 rok, Ochrona Środowiska, mgr, studia stacjonarne)
 • Wprowadzenie do teorii systemów (1 rok, Ochrona Środowiska, mgr, studia zaoczne)
 • Gospodarka wodna i ochrona wód (2 rok, Technologie Energii Odnawialnej, inż, studia stacjonarne)

Semestr letni: 

 • Gospodarka wodna i ochrona wód (3 rok, Inżynieria Środowiska, inż, studia stacjonarne)
 • Zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi (2 rok, Inzynieria Środowiska, mgr, studia stacjonarne)
 • Gospodarka wodna i ochrona wód (3 rok, Inżynieria Środowiska, inż, studia zaoczne)
 • Zintegrowana gospodarka wodna (3 rok, Ochrona Środowiska, inż, studia stacjonarne)
 • Zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi (2 rok, Ochrona Środowiska, mgr, studia zaoczne)

 

Informacje dodatkowe: 

Zainteresowania badawcze:

 • Hydrologia i Gospodarka wodna - ilościowe i jakościowe charakterystyki hydrologiczne determinujące występowanie wybranych bagiennych zespołów roślinnych
 • Monitoring wód powierzchniowych – badania laboratoryjne i terenowe jakości fizykochemicznej wód mokradeł
 • Określanie zawartości i dostępności dla roślin substancji pokarmowych w wierzchniej warstwie torfu
 • Określanie koncentracji azotu oraz fosforu w próbkach roślinności bagiennej
 • Zastosowania technik GIS w hydrologii

Stopnie i tytuły naukowe:

 • 2011: stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
 • 2001: tytuł magistra inżyniera ochrony środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, Specjalizacja: Ochrona i Rekultywacja Ekosystemów Wodnych

Szkolenia, certyfikaty:

 • Ukończony kurs online pt: „Writing in the Sciences", Stanford Online University, 23.09.2013 - 22.11.2013, Stanford, California.
 • Udział w szkoleniu pt: „Komunikacja i praca zespołowa w projekcie” w ramach projektu „Projekt Ster dla B+R” Projekt Akademii Morskiej w Gdyni wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego, 13-15.02.2013, Warszawa.
 • Ukończone szkolenie pt.: „Ekspert ds. projektów badawczo-rozwojowych” w ramach projektu „KREATORZY INNOWACJI”, 23.03.2013 – 23.06.2013, Warszawa – Kraków.
 • Ukończony kurs pt.: „Central Eastern European SWAT Workshop” 27.06-1.07.2011, SGGW w Warszawie.
 • Ukończony kurs Business English zorganizowany przez szkołę językową The Tower, 23 marca – 28 października 2010, Warszawa. Certyfikat - egzamin TOEIC - Test of English for International Communication.
 • Ukończony kurs pt.: „Prawa i obowiązki przedsiębiorców w świetle zmian do ustawy – Prawo Ochrony Środowiska”, 06.05.2009, Poznań.
 • Ukończone szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową przeprowadzone przez Fundację Poszanowania Energii oraz Narodową Agencję Poszanowania Energii, 29 września – 26 listopada 2008, Warszawa.
 • Ukończony kurs „Systems Thinking and Causal Loop Diagramming” przeprowadzony przez Centre for Systems Solutions, 23 – 25 stycznia 2008, Kraków.
 • Ukończone szkolenie podyplomowe „Scenario Development: understanding and applying multi-scale and participatory concepts and tools” organizowane przez Wageningen University oraz The C.T. de Wit Graduate School, Production Ecology & Resource Conservation, 22 – 26 października 2007, Wageningen, Holandia.
 • Ukończone szkolenie „Mazowiecki Pełnomocnik Funduszy Europejskich” przeprowadzone przez Europejską Grupę Doradczą, 6 – 21 października 2007, Radom. Zdając egzamin uzyskano certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań kompetencyjnych jako Pełnomocnik Funduszy Europejskich (certyfikat nr: PWE-071021-C-441, TÜV NORD Polska Sp. z o.o.)
 • Uczestnictwo w Szkole Tematycznej: „Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska” zorganizowanej przez Centrum Doskonałości MANHAZ i Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. 26 – 30 września 2005, Warszawa.
 • Ukończony kurs przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej: „Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego wód płynących”,
  29 – 31 sierpnia 2005, Akademia Rolnicza w Poznaniu.
 • Ukończony z wynikiem bardzo dobrym kurs „Computer Modeling of Complex Systems” zorganizowany przez Politechnikę Wrocławską oraz International Institute for Applied System Analysis, 1 luty – 30 kwietnia 2004, Wrocław.

Wybrane publikacje:

 • Okruszko T., Giełczewski M., Stelmaszczyk M., Piniewski M., Utratna M., 2012: The Narew River Basin Management Problems - Integrated Approach. In Tomasz Nałęcz (ed.), Transboundary Aquifers in the Eastern Borders of The European Union, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Springer Netherlands. s. 163-180.
 • Giełczewski, M., Stelmaszczyk, M., Piniewski, M., Okruszko, T., 2011: How can we involve stakeholders in the development of water scenarios? Narew River Basin case study. Journal of Water and Climate Change. 2 (2-3), s. 166 – 179.
 • Stelmaszczyk M., Chormański J., Grygoruk M., Kardel I., Okruszko T., 2010: Groundwater chemical characteristic of wetland vegetation habitats based on the monitoring results from the “Red Bog Strict Protected Area” in the Biebrza Valley. w: International Water Association. 12th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control. Volume II. s. 1525 – 1533.
 • Stelmaszczyk M., Chormański J., Grygoruk M., Kardel I., Okruszko T., Bartoszuk H., 2009: Groundwater chemistry variation in wetland vegetation habitats of the “Red Bog Strict Protected Area”. w: Wetlands – Their Functions And Protection. (ed. Łachacz A.). Wyd. University of Warmia and Mazury in Olsztyn. s. 157 – 172.
 • Szoszkiewicz K., Zgoła T., Giełczewski M., Stelmaszczyk M., 2009: Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej i oceny skutków planowanych działań renaturyzacyjnych. Nauka Przyroda Technologie. t. 3 z. 3, #103, s. 1 – 10.
 • Frąk M., Kardel I., Stelmaszczyk M., 2008: Potamophytoplankton biodiversity of the Biebrza River against the background of selected water quality parameters – pilot study. w: The functioning and protection of water ecosystems. (ed. Goldyn R.), wyd. AMU Poznań, s. 27 – 38.
 • Frąk M., Stelmaszczyk M., 2007: Organizmy fitoplanktonowe a jakość wód rzeki Narwi. w: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 519, s. 77 – 86.
 • Frąk M., Stelmaszczyk M., 2007: Variation of phytoplankton community in the Biebrza River. w: Wetlands: Modelling, Monitoring and Management (ed. Okruszko T. i in.). Wyd. Taylor&Francis Group, London, s. 15 – 20.
 • Stelmaszczyk M., El Kahloun M., Okruszko T., Meire P., Szewczyk M., 2005: Habitats, their anthropogenic changes and their influence on wetland ecosystems conditions. w: Anthropogenic influence on wetlands biodiversity and sustainable management of wetlands. Wyd. SGGW, Seria WETHYDRO, s. 49 – 63.
 • Stelmaszczyk M., Okruszko T., 2005: Wetlands monitoring - which hydrological indicators can describe their ecological status? w: Integrated Land and Water Resources Management: Towards Sustainable Rural Development. ICID 21st European Regional Conference. Conference Proceedings. p. 9.
 • Verhoeven R., Banasiak R., Okruszko T., Świątek D., Chormański J., Nowakowski P., Kardel I., Stelmaszczyk M., 2003: Hydraulic modelling of river flow – data collection and problem solving. In: Measurement techniques and data assessement in wetlands hydrology. Wyd. SGGW, Seria WETHYDRO, s. 9 – 23.

Udział w projektach badawczych:

 • REFORM Restoring rivers for effective catchment management, (REFORM Renaturyzacja rzek dla efektywniejszego zarządzania zlewnią) - nr kontraktu 282656, temat prowadzony w ramach 7 PR UE, 01.11.2011 – 01.10.2015
 • Ochrona bioróżnorodności Czerwonego Bagna reliktu wielkich torfowisk wysokich Europy środkowej, projekt w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – w 85% finansowany ze środków NMF i 15% z Mnisi, PL 0082. E005/P01/2007/01/85, 01.01.2007 - 31.12.2010
 • SCENES Water Scenarios for Europe and for Neighbouring States. temat prowadzony w ramach 6 PR UE, GOCE 036822, 01.11.2006 – 31.10.2010
 • WETHYDRO – Centrum doskonałości w zakresie hydrologii mokradeł (decyzja nr SPUB-M-117/E-385/5PRUE/DWM539/2003-2005) 1.01.2003/31.12.2005
 • WETHYDRO Center of Excellence in wetland hydrology 1.01.2003/31.12.2005
 • ECOFLOOD – Naturalne sposoby ochrony przeciwpowodziowej – możliwości i ograniczenia (decyzja SPUB-M-117/E – 385 / SPUB / 5PRUE /DWM707/2003-2005) 01.02.2003 - 30.06.2005
 • ECOFLOOD, Towards natural flood reduction strategies, temat prowadzony w ramach 5 PR UE, wspólnie z GRONTMIJ, Holandia, 01.01.2003 - 30.04.2005
 • Ecological responses to changing hydrological conditions in floodplains, polsko-flandryjska umowa o współpracy naukowo-badawczej, 01.01.2001 - 30.12.2002

Ekspertyzy:

 • Wykonanie opracowania pt.: „Opracowanie koncepcji metodycznej i wykonanie pomiarów hydrometrycznych w NPN” w ramach „Opracowania Planu Ochrony dla obszarów Natura 2000 – Bagienna Dolina Narwi (PLB 200001, PLH 200002) oraz Narwiańskiego Parku Narodowego. Warszawa 2012. Praca została wykonana dla Towarzystwa Ochrony Siedlisk „ProHabitat”.
 • Współudział w wykonaniu ekspertyzy pt.: „Waloryzacja hydrologiczna miejsc gniazdowania orlika grubodziobego w Pradolinie Biebrzy na podstawie monitoringu stanów wód” – Rozdział 4. Warszawa 2011. Ekspertyza została wykonana na potrzeby Projektu LIFE08 NAT/PL/000511 AQC Plan Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne, "Securing the population of Greater Spotted Eagle Aquila clanga in Poland: preparation of the National Action Plan and primary site conservation".
 • Wykonanie opracowania pt.: „Opracowania analizy zastosowania narzędzi GIS do wprowadzania warunków początkowych i brzegowych w modelu hybrydowym”. Warszawa 2010. Praca została wykonywana w ramach grantu MNiSW pt.: „Model numeryczny przepływu wezbrań w dolinach rzek naturalnych uwzględniający asymilację danych pomiarowych.”
 • Wykonanie opracowania pt.: „Administracja i opracowanie streszczeń działań renaturyzacyjnych w KPN dla potrzeb meta-modelu”. Warszawa 2010. Praca została wykonywana w ramach grantu międzynarodowego pt.: „Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności” PL0268.
 • W latach 2007 – 2010 liczne prace wykonane w ramach obowiązków głównego specjalisty ds. ochrony środowiska w UNI – EKO s.c. Zakładzie Badań i Ochrony Środowiska. Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, operaty wodnoprawne, wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, operaty ochrony powierza atmosferycznego.
 • Współudział w wykonaniu opracowania „Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody Nietlickie Bagno. Operat hydrologiczny.” Warszawa 2004. Opracowanie zbiorowe na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Przyrody.
 • Współudział w wykonaniu opracowania „Operat Zasobów Wodnych dla Ostoi Cietrzewia Muszaki” Warszawa 2003. Opracowanie zbiorowe na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Przyrody.

Udział w konferencjach:

 • Konferencja: „Torfowiska a człowiek” 18 – 20 maja 2011, Biebrza, Polska.
 • Międzynarodowa konferencja: „12th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control. International Water Association”, 4 – 9 października 2010, Wenecja, Włochy.
 • Międzynarodowa konferencja: „European Geosciences Union. General Assembly 2010”, 2 – 7 maja 2010, Wiedeń, Austria.
 • Konferencja: „Kształtowanie i ochrona środowiska. Uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne”, 23 – 25 czerwca 2009, Olsztyn, Polska.
 • Międzynarodowa konferencja: „XXVIII International School of Hydraulics. Hydraulic Methods for Catastrophes: Floods, Droughts, Environmental Disasters”, 23 – 26 września 2008, Krąg, Polska.
 • Międzynarodowa konferencja: „Funkcjonowania ekosystemów wodnych i ich ochrona”, 27 ‑ 28 października 2006, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska.
 • Konferencja: „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Obszarów Niezurbanizowanych – Woda w Inżynierii Krajobrazu”, 29 – 30 czerwca 2006, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska.
 • 6th Workshop of the NATO/CCMS Pilot Study „Integrated Water Management”, 3 ‑ 7 czerwca 2006, Biebrza – Goniądz, Polska.
 • Międzynarodowa konferencja: „W3M Conference for Wetlands: Monitoring, Modeling and Management”, 22 – 25 września 2005, Wierzba, Polska.
 • Międzynarodowa konferencja: „International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control”, 4 – 8 września 2005, Gandawa, Belgia.
 • Międzynarodowa konferencja: „ICID 21st European Regional Conference 2005. Integrated Land and Water Resources Management: Towards Sustainable Rural Development”,
  15 – 19 maja 2005, Frankfurt (Oder), Niemcy.
 • Sympozjum naukowe „Długoterminowe zmiany w przyrodzie terenów chronionych w Polsce. Zakres zmian, ich tempo oraz mechanizmy”, 13 – 15 maja 2005, Akademia Rolnicza w Krakowie, Polska.
 • Konferencja: „Ochrona Przyrody w Polsce”, 11 luty 2005, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, Polska.
 • Międzynarodowa konferencja: ”7th INTECOL International Wetlands Conference”,
 • 26 – 30 lipca 2004, Utrecht, Holandia.
 • Seminarium: „Rok 2003 - Międzynarodowy Rok Słodkiej Wody. Podsumowanie polskich działań”, 11 grudnia 2003, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, Polska.
 • Workshop podsumowujący prace w ramach projektu Polsko-Flandryjskiego “Ecological responses to changing hydrological conditions in floodplains”, 6 – 9 grudnia 2003, Antwerpia, Belgia.
 • Konferencja: „Woda – Środowisko – Obszary wiejskie” Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Instytutu, IMUZ Falenty, 24 – 25 listopada 2003, Polska.
 • Workshop „Measurement techniques and data assessment in wetlands hydrology”, Biebrza Wetlands, 12 – 14 czerwca 2003, Goniądz, Polska. (W ramach projektu: Centre of Excellence in Wetland Hydrology – WETHYDRO).
 • Konferencja: „Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future”, 07 – 10 października 2002, Antwerpia, Belgia.