Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
  • English
  • Polski
Kampinos
Projekt Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności.
Czas trwania: 
2008-2011

Status:

Zrównoważony rozwój wraz z ochroną środowiska należą do priorytetowych obszarów badań naukowych, co wynika z konieczności przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu antropopresji na środowisko. Jednym z istotnych aspektów tych badań są badania na rzecz ochrony i przywracania bioróżnorodności. Do szczególnie zagrożonych obszarów należą tereny mokradeł stanowiące siedliska wielu cennych gatunków roślin i zwierząt. Wykonywane w przeszłości melioracje odwadniające i regulacje cieków wodnych skutkują negatywnymi zmianami warunków wodnych prowadzącymi do trwałych negatywnych zmian flory i fauny.