Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
  • English
  • Polski
INTREV-WetEco
Intercepcja-transpiracja-parowanie; współzależność procesów hydrologicznych w ekosystemie mokradłowym na przykładzie szuwarów turzycowych
Akronim: 
INTREV-WetEco
Koordynator: 
Jarosław Chormański
Czas trwania: 
2013-2015

Status:

Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza
Celem głównym projektu jest opis procesów: intercepcji pokrywy roślinnej, parowania z gleby i transpiracji w ekosystemach mokradłowych na przykładzie szuwarów turzycowych stanowiących dominujący typ roślinności w zatorfionych dolinach rzecznych. W ramach projektu przewiduje się określenie związków pomiędzy pojemnością intercepcyjną roślinności a reflektancją co pozwoli na przewidywanie wielkości intercepcji w czasie i przestrzeni.