Strona główna
CO WPŁYWA NA JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
  Czym jest woda
  Podział zanieczuszczeń ze względu na ich pochodzenie
  Podział zanieczyszczeń ze względu na sposób wprowadzania ich do wód
  Wskaźniki zanieczyszczeń wód
  Procesy samooczyszczania
  Zapobieganie zanieczyszczaniu wód
  Klasy wód w Polsce

STAN WÓD W WARSZAWIE , KRAKOWIE, GDAŃSKU
 Zasoby, pobór i zużycie wody
  Klasyfikacja jakości wód w latach 1985-2004
  Ocena wód przeznaczonych do spozycia
  Oczyszczalnie ścieków
  Sieci wodociągowe
 
INNE
  Kontakt
  Linki

Zasady klasyfikacji wód w Polsce w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia określa tzw. prawo wodne, wg którego rozróżnia się 5 klas czystości. Warunkiem zakwalifikowania wody do jednej z nich jest zachowanie fizykochemiczne i biologiczne wskaźników w dopuszczalnych granicach. Przed rokiem 2001 istniał podział na 3 klasy czystości wód.

Klasyfikacja trójstopniowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. (Dz. Ust. Nr 116 poz. 503) wyróżnia się trzy klasy czystości wód i wody pozaklasowe. Woda I klasy czystości nadaje się do picia, klasy II do hodowli zwierząt, a III do nawadniania upraw.

KLASA I - wody czyste nadające się do picia, do wykorzystania przez przemysł spożywczy i farmaceutyczny oraz do hodowli ryb

KLASA II - wody nadające się do chowu i hodowli zwierząt gospodarczych oraz do potrzeb rekreacyjnych

KLASA III - wody nadające się do zaopatrzenia zakładów przemysłowych z wyjątkiem przemysły spożywczego i farmaceutycznego oraz nawadniania terenów rolniczych i ogrodniczych

WODY POZAKLASOWE - wody nadmiernie zanieczyszczone, nie odpowiadające normom


Klasyfikacja pięciostopniowa

Według Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284) nowa klasyfikacja wód obejmuje pięć klas czystości I, II, III, IV oraz V.

źródło: http://www.gridw.pl/raport_pl/caly/rys38a.htm

Klasa pierwsza

Wody w tej klasie charakteryzują się bardzo dobrą jakością: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A1, b) wartość wskaźników jakości wody nie wskazują na żadne oddziaływanie antropogeniczne. Rozporządzenie to zostało uchylone 01.01 2005 roku, uaktualnieniem Prawa Wodnego

Klasa druga

Wody w tej klasie można określić jako wody o charakterze dobrym: a) spełniają w odniesieniu do większości jakości wody wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A2, b) wartość biologicznych wskaźników jakości wody wskazują na niewielki wpływ oddziaływania czynników antropogenicznych.

Klasa trzecia

Wody w danej klasie określić można jako wody zadowalające: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A2, b) wartość biologicznych wskaźników jakości wody wskazują na umiarkowany wpływ oddziaływania czynników antropogenicznych.

Klasa czwarta

Wody tej klasy scharakteryzować można jako niezadowalającej jakości: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A3, b) wartość biologicznych wskaźników jakości wody wskazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych.

Klasa piąta

Wody danej klasy identyfikować można z wodami złej jakości: a) nie spełniają wymagań określonych dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, b) wartość biologicznych wskaźników jakości wody wykazują na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany polegające na zaniku występowania znacznej części populacji biologicznych.

 

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 204, poz. 1728) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia wyróżnia się trzy kategorie jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia:

kategoria A1 – wody wymagające prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji,

kategoria A2 – wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowanie końcowe),

kategoria A3 – wody wymagające wysoko sprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowanie, chlorowanie końcowe).

 

 

Źródła, z których korzystano przy tworzeniu strony znajdują się w zakładce LINKI