Nabór słuchaczy 2013/2014

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń, wymagany dyplom magistra lub inżyniera

Termin zgłoszeń do 15.11.2013

Liczba miejsc: 20 (minimalna liczba słuchaczy 16)

Opłata za całość: 4 000 zł.

Płatność w ratach 2 x 2 100 zł

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  1. podanie  o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikacje dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego, 
  3. jedno zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości
  4. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu
  5. kwestionariusz osobowy
  6. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem studiów podyplomowych
  7. dowód zapłaty za studia (po otrzymaniu decyzji o uruchomieniu studiów podyplomowych)
  8. podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych zgodnie z obowiązującym wzorem (po otrzymaniu decyzji o uruchomieniu studiów podyplomowych)

Dokumenty należy składać w sekretariacie studium osobiście lub listownie (uprzejmie prosimy o potwierdzenie wysłania dokumentów mailem na adres: m.jarecka@levis.sggw.pl):

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

Ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek 33, pokój 41 (Sekretarz Studium: mgr inż. Magdalena Jarecka)

Pobierz wzory dokumentów:

ZałącznikWielkość
Regulamin-studiow-podyplomowych-_04_2012.pdf329.91 KB
karta kandydata.doc74.5 KB
Kwestionariusz osobowy.doc45 KB
podanie.doc25.5 KB
UMOWA - STUDIA PODYPLOMOWE.doc63 KB
potwierdzenie_regulamin.doc25.5 KB