Ocena wrażliwości siedlisk – Metoda ekspercka

Metoda Delficka, zaproponowana w badaniu, jest oparta na badaniu strukturalnym z wykorzystaniem wiedzy oraz doświadczenia ekspertów z dziedziny fitosocjologii. Badanie obejmuje kilka etapów, z których każdy jest ściśle zależny od informacji uzyskanych w etapie go poprzedzającym.

Schemat zaprezentowany na rysunku zawiera wszystkie etapy przewidziane w badaniu wpływu zmian ilości / jakości wody na stan zachowania siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 na obszarze wytypowanych ostoi.

Schemat badania
Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5

Poniżej opisane zostały poszczególne etapy badania.

Etap 1 – Zdefiniowanie problemu i celu badania

Niniejsze badanie ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie – W jak dużym stopniu stan zachowania siedlisk wytypowanych do badania, włączonych do sieci Natura 2000 zależy od ilości i jakości wody.

Etap 2 – Opracowanie planu badania

Opracowanie planu badania będzie składało się z trzech części:

Kwestionariusz, z uwagi na elastyczność stanowi najbardziej popularny instrument do zbierania informacji. Autorzy zdecydowali się na zastosowanie pytań zamkniętych gdyż zależy im na sprecyzowaniu wszystkich możliwych odpowiedzi i uzyskaniu informacji łatwych w interpretacji.

W celu zbadania wpływu ilości / jakości wody na siedliska o ekspertyzę poproszono 62 ekspertów którzy w bazie danych portalu nauka polska jako uprawianą dyscyplinę (specjalność naukową) zadeklarowali fitosocjologię. Tym samym do badania wytypowano osoby o największym, potencjale dostarczenia wiarygodnych informacji. Wydaje się, że zastosowanie trzech oddzielnych kroków umożliwi wykorzystanie wiedzy eksperckiej w celu lepszej ochrony obszarów zagrożonych ze względu na zmiany dotyczące ilości i jakości wody w środowisku.

Całość badania będzie przeprowadzona poprzez użycie strony internetowej zlokalizowanej na serwerze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do której dostęp, po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła, będą mieli eksperci którzy wyrażą zgodę na uczestnictwo w badaniu. Ankieta jest wypełniana całkowicie anonimowo.

Etap 3 – Zbieranie informacji

Etap pozyskiwania informacji od osób które wyraziły zgodę na wzięcie udziału w badaniu przewidziany jest na dwa miesiące. W tym czasie autorzy planują przeprowadzić wszystkie trzy kroki przewidziane w badaniu.

Etap 4 – Analiza informacji

Ze względu na plan badania analiza uzyskanych informacji będzie odbywała się równolegle z etapem zbierania informacji.

Etap 5 – Wnioski

Wynikiem badania będzie uzyskanie listy 32 siedlisk uszeregowanych pod względem wpływu zmian ilości / jakości wody na stan ich zachowania.

Wyniki zostaną zaprezentowane w raporcie, który zostanie dostarczony do wszystkich uczestników badania.