Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
  • English
  • Polski
Mateusz Grygoruk
Telefon: 
+48 22 5935309
E-mail: 
Budynek: 
33
Numer pokoju: 
11
Konsultacje: 
Poniedziałek 12-14
Przedmioty: 

Hydrologia - Kierunek: Inżynieria Środowiska 
Hydrologia dynamiczna - Specjalizacja: Hydrologia i Gospodarka Wodna
Systemy Informacji Przestrzennej - Kierunek: Inżynieria Środowiska
Przyrodnicze Podstawy Projektowania Krajobrazu - Kierunek: Architektura Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Hydrology of Wetlands - ERASMUS 
Groundwater Flow Modelling - ERASMUS
Environmental Policy - Specjalizacja: Restoration and Management of Ecosystems
Integrated Water Resources Management - Specjalizacja: Restoration and Management of Ecosystems
 
 

Informacje dodatkowe: 

Wykształcenie:
2013 - Stopień naukowy doktora nauk technicznych (Doctor in de Ingenieurswetenschappen) - Faculty of Engineering, Vrije Universiteit Brussel, Belgium
2013 - Stopień naukowy doktora nauk rolniczych - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2007 - Tytuł Magistra Nauk o Ziemi - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
 
Wybrane publikacje:
 
Fortuniak, K., Pawlak, W., Bednorz, L., Grygoruk, M., Siedlecki, M., Zieliński, M. 2017. Methane and carbon dioxide fluxes of a temperate mire in Central Europe. Agricultural and Forest Meteorology 232, 306-318.doi: 10.1016/j.agrformet.2016.08.023
 
Grygoruk, M., Rannow, S. 2016. Mind the Gap! Lessons from science-based stakeholder dialogue in climate-adapted management of wetlands. Journal of Environmental Management, doi: 10.1016/j.jenvman.2016.10.066.
 
Mirosław-Świątek, D., Michałowski, R., Szporak-Wasilewska, S., Ignar, S., Grygoruk, M. 2016. Unraveling uncertainties of water table slope assessment with DGPS in lowland floodplain wetlands. Environmental Monitoring and Assessment 188, 625. doi: 10.1007/s10661-016-5642-3.
 
Mirosław-Świątek, D., Szporak-Wasilewska, S., Kardel, I., Michałowski, R., Grygoruk, M. 2016. Developing an algorithm for enhancement of a digital terrain model for a densely vegetated floodplain wetland. Journal of Applied Remote Sensing 10(3), 036013, doi: 10.1117/1.JRS.10.036013.
 
Mirosław-Świątek, D., Szporak-Wasilewska, S., Grygoruk, M. 2016. Assessing floodplain porosity for accurate quantification of water retention capacity of near-natural riparian ecosystems - case study from the Lower Biebrza Basin, Poland. Ecological Engineering 92, 181-189, DOI: 10.1016/j.ecoleng.2016.03.031
 
Grygoruk, M., Frąk, M., Chmielewski, A. 2015. Agricultural rivers at risk: dredging results in a loss of macroinvertebrates. Preliminary observations from the Narew Catchment, Poland. Water 7, 4511-4522, DOI: 10.3390/w7084511
 
Grygoruk, M., Acreman, M. 2015. Restoration and management of riparian and riverine ecosystems: ecohydrological experiences, tools and perspectives (editorial). Ecohydrology & Hydrobiology, DOI: 10.1016/j.ecohyd.2015.07.002.
 
Grygoruk, M., Bańkowska, A., Jabłońska, E., Janauer, G.A., Kubrak, J., Mirosław-Świątek, D., Kotowski, W. 2015. Assessing habitat exposure to eutrophication in restored wetlands: model-supported ex-ante approach to rewetting drained mires. Journal of Environmental Management 152, 230-240; DOI: 10.1016/j.envman.2015.01.049.
 
Ignar, S., Grygoruk, M., 2015. Wetlands and Water Framework Directive: protection, management and climate change. [in]: Ignar, S. and Grygoruk, M. (eds.) Wetlands and Water Framework Directive: protection, management and climate change. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer, Berlin Heidelberg, 1-7, DOI: 10.1007/978-3-319-13764-3_1.
 
Grygoruk, M., Okruszko, T., 2015. Do water management and climate-adapted management of wetlands interfere in practice? Lessons from the Biebrza Valley, Poland [in]: Ignar, S. and Grygoruk, M. (eds.) Wetlands and Water Framework Directive: protection, management and climate change. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer, Berlin Heidelberg, 53-67, DOI: 10.1007/978-3-319-13764-3_4.
 
Grygoruk M., Batelaan O., Mirosław-Świątek D., Szatyłowicz J., Okruszko T., 2014. Evapotranspiration of bush encroachments on a temperate mire meadow - a nonlinear function of landscape composition and groundwater flow. Ecological Engineering 73, 598-609. DOI:10.1016/j.ecoleng.2014.09.041.
 
Grygoruk M., Nowak M. 2014. Spatial and temporal variability of channel retention in a lowland temperate forest stream settled by the European beaver (Castor fiber). Forests 5, 2276-2288. DOI:10.3390/f5092276
 
Grygoruk M., Biereżnoj-Bazille U., Mazgajski M., Sienkiewicz J., 2014. Climate-induced challenges for wetlands: revealing the background for adaptive management of ecosystems in the Biebrza Valley, Poland. In: Rannow S. and Neubert M. (eds.) Managing protected areas in Central Europe under climate change. Advances in Global Change Research 58, Springer, Berlin Heidelberg. 209-232. DOI 10.1007/978-94-007-7960-0_14
 
Sienkiewicz J., Ostrowska A., Vohland K., Grygoruk M., 2014. Indicators for monitoring climate change induced impacts on habitats, [in:] Rannow S. and Neubert M. (eds.) Managing protected areas in Central Europe under climate change. Advances in Global Change Research 58, Springer, Berlin Heidelberg. 77-94. DOI: 10.1007/978-94-007-7960-0_6 
 
Grygoruk M., Mirosław-Świątek D., Chrzanowska W., Ignar S., 2013. How much for water? Economic assessment and mapping of floodplain water storage as a catchment-scale ecosystem service of wetlands. Water 5, 1760-1779; DOI: 10.3390/w5041760
 
Biereżnoj-Bazille U., Grygoruk M. 2013. Scale matters: Efficiency assessment of EU environmental directives implementation in a local-scale management of protected wetlands in Poland. Scientific Annals of the Danube Delta Institute 19, 5-12; DOI: 10.7427/ddi.19.01
 
Grygoruk M., 2013. Variability of groundwater flow as a factor of mire ecohydrological evolution. Example of Czerwone Bagno. VUB-Hydrologie Series 74. Vrije Universiteit Brussel, Belgium. 222 pp.
 
Grygoruk M., Batelaan O., Okruszko T., Mirosław-Świątek D., Chormański J., Rycharski M., 2011. Groundwater modelling and hydrological system analysis of wetlands in the Middle Biebrza Basin[w:] Okruszko T. and Swiatek D. (red.) Modelling of Hydrological Processes in the Narew Catchment, GeoPlanet – Earth and Planetary Sciences, 89-109. Springer, Berlin-Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-642-19059-9_6, 
 
Schneider C., Florke M., Gerling G., Duel H., Grygoruk M., Okruszko T., 2011. The future of European floodplain wetlands under a changing climate, Journal of Water and Climate Change 2, 106-122. DOI: 10.2166/wcc.2011.020.
 
Okruszko T., Duel H., Acreman M., Grygoruk M., Flörke M. and Schneider C., 2011. Broad-scale ecosystem services of European wetlands—overview of the current situation and future perspectives under different climate and water management scenarios, Hydrological Sciences Journal 56, 1501–1517. DOI: 10.1080/ 02626667.2011.631188.
 
Grygoruk M., Mirosław-Świątek D., Okruszko T., Batelaan O., Szatyłowicz J., 2011. Szacowanie ewapotranspiracji rzeczywistej zakrzaczeń brzozowych na torfowisku niskim na podstawie dobowych zmian stanów wód podziemnych, Woda - Środowisko - Obszary wiejskie 11 (36), 121-136.
 
Piniewski M., Grygoruk M., 2009. Ocena zasilania opadem zlewni nizinnej z wykorzystaniem danych MARS-STAT na przykładzie górnej Narwi, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 43, 3-12.
 
Grygoruk M., 2008. Metodyka szacowania objętości retencyjnej stawów bobrowych oraz ich oddziaływania na stosunki wodne zlewni leśnych, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 18, 162-172.
 
Prowadzone prace magisterskie:
- Monitoring transect as a tool in wetland habitat recognition in the Middle Biebrza Basin
- Analiza wpływu projektu „Renaturyzacji sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym Biebrzy” na ewapotranspirację potencjalną powtórnie nawodnionych siedlisk mokradłowych
- Monitoring transect as a tool in wetland habitat recognition in the Lower Biebrza Basin
- The evaluation of ecosystem services of rivers in the context of river channels' technical maintenance
- Ocena ewapotranspiracji rzeczywistej siedlisk mokradłowych w okresach bezopadowych, na podstawie hydrogramu stanów wód podziemnych
- Analiza uwarunkowań rozwoju sieci tras rowerowych w Warszawie na podstawie wybranych kryteriów przestrzennych
 
Prowadzone prace inżynierskie:
- Ocena retencji korytowej cieku przekształconego przez bobry na przykładzie rz. Krzemianki
- Analiza klimatu doliny Biebrzy w kontekście kształtowania czynników odpływotwórczych w latach 1951-2010
- Ocena wpływu rowu melioracyjnego na warunki wodne przyległych siedlisk mokradłowych w świetle badań modelowych
- Analiza liczebności i zróżnicowania gatunkowego makrozoobentosu w osadach dennych wybranych dopływów Narwi w kontekście prowadzonej konserwacji gruntownej koryt cieków
- Analiza wpływu nawodnienia zdegradowanych torfowisk na dynamikę fosforu w glebie, wodach podziemnych i powierzchniowych
- Analiza jednostkowego kosztu retencjonowania wody w Polsce na podstawie programu Mała Retencja